Genomförd forskning vid IRS

Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

Uppdaterad
2020-01-16

.

Forskning och utveckling har till stor del varit inriktad på metodik för riskhantering och säkerhetsanalys. En grundläggande frågeställning är hur man ska få bra kvalitet och hög effektivitet i riskhantering och analyser - med utgångspunkt från hur verkligheten ser ut. FoU vid IRS innebär dels teoretiska studier, dels praktiskt orienterat utvecklingsarbete.Det är viktigt att FoU-resultat blir tillgänglig och kommer till nytta.

En del av IRS resultat finns i rapporter på svenska och engelska och böcker. Andra sätt att föra ut resultaten är genom utbildning och konsultverksamhet. Några utgångspunkter och erfarenheter finns summerade på sidan om riskhantering.

Exempel på områden:

  1. Patientsäkerhet - se Temasidan
  2. Järnvägssäkerhet - se Temasidan
  3. Barriärer och säkerhetsfunktioner - metodik för riskhantering
  4. Säkerhetsarbete - vad är det?
  5. Förstudie - Handlingsprogram för ett säkrare samhälle (åt Räddningsverket, 1998)

Mer om projekten

3 Barriärer och säkerhetsfunktioner

I alla system finns det olika risker och möjligheter till stopp och haverier. En viktig del av systemutformningen är därför att införa tekniska och organisatoriska arrangemang för att uppnå en rimlig säkerhet. Flera projekt har varit inriktade på metoder att beskriva och analysera säkerhetsfunktioner. Detta definieras kort som en funktion eller en aktivitet som kan minska risken för skada.

En inledande studie finns på svenska utgiven av Kärnkraftsinspektionen. Det finns också en anvisning för hur principerna kan användas för att utreda olyckor. Det finns flera rapporter på engelska, och en utförlig beskrivning i kapitel 11 i nya boken Guide to safety analysis for accident prevention.

4 Säkerhetsarbete - vad är det?

"Säkerhetsarbete" kan ha många olika betydelser. En utförlig analys har gjorts på uppdrag av Räddningsverket (nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Förslag till definition var: Säkerhetsarbete är aktiviteter och åtgärder som kan bidra till minskade skador och förluster. Avgränsningar och preciseringar får sedan göras inom olika tillämpningsområden.

5 Förstudie - Handlingsprogram för ett säkrare samhälle

Förstudien gjordes på uppdrag av Räddningsverket 1998. Den är ett diskussionsunderlag för ett samlat handlingsprogram för ett säkrare samhälle. Denna frågeställning utgick från ett uppdrag Räddningsverket fått av regeringen. Risker och förebyggande av olyckor behandlas i ett brett perspektiv. I studien beaktas skador på människor, miljö, egendom, funktion, liksom ekonomiska konsekvenser. Så här i efterhand kan man konstatera att många tankegångar i studien blev verklighet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ersatte Räddningsverket 2009.

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden