Järnvägssäkerhet

Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

Uppdaterad
2013-09-05

.

Järnvägssäkerhet är ett väsentligt område för riskhantering. De senaste utmaningarna gäller organisatoriska ändringar och ökad trafik över gränserna. Flera stora olyckor utomlands har visat hur allvarliga konsekvenserna kan bli när det inte fungerar. Riskhanteringen har sina historiska rötter i 1800-talet, och det finns klara behov av utveckling för att hänga med i den tekniska utvecklingen.

IRS roll
För närvarande har IRS ingen aktivitet inom området, men kan bidra med:
a) erfarenhet och kunskap om metoder för riskanalyser och olycksutredningar,
b) erfarenhet och kunskap om metodik för riskhantering,
c)  tolkningar och iakttagelser av hur säkerhetsarbetet fungerar inom järnvägssektorn; som icke anställd i branschen och med ett tydligare passagerarperspektiv.


Erfarenheter

Utbildningar
På uppdrag av Järnvägsskolan har IRS genomfört ett antal grundutbildningar i riskanalys på 3 dagar. Denna kurs har upphört. Kursen i kvalificerad olycksutredning vid Karlstads universitet har visat sig vara i hög grad relevant för järnvägsbranschen och genomförs årligen. (IRS bidrar med kursmaterial.)

Kompetenscentrum för järnvägssäkerhet?
IRS fick 2006 ett uppdrag att utreda ett svenskt kompetenscentrum för järnvägssäkerhet. En slutsats var att det finns ett klart behov av ett sådant centrum. Det finns flera fördelar, där ett innebar stöd så att forskningen kommer till nytta i högre grad än idag. Ett centrum skulle bli en neutral plattform för utvecklingsprojekt inom branschen, exempelvis för utveckla användandet av riskanalyser och olycksutredningar som effektiva verktyg för att uppnå högre säkerhet.  I rapporten finns förslag till utformning och uppgifter för centrumet, där man kan lära från andra branscher som kemiindustrin och flyget. Än så länge har dock förslaget inte fått gehör - men behoven kvarstår ändå.
                     
Europeiskt samarbete
Det europeiska projektet SAMRAIL pågick 2003-2004, och syftet var att utveckla ett sammanhållet program för riskhantering för de europeiska järnvägarna. IRS har deltagit i en del av detta, vilket handlade om utformning och uppföljning av trafiksäkerhetsregler (WP 2.8). En svensk fallstudie gjordes som var inriktad på att se på reglerna kring förplanerat underhåll. Den finns bara på engelska Swedish case study - Safety Rule Management in Railways. En sammanfattning på svenska har presenterats vid Säkerhetsdagarna 2004.

Vid den svenska fallstudien visade det sig att det var vanligt att den studerade föreskriften inte följdes. Och att det verkade som att detta accepterades av alla berörda, inklusive säkerhetsansvariga och tillsynsmyndigheten.
                     
Utredningar om trafiksäkerhetsregler
Nya trafiksäkerhetsregler inom järnvägssektorn har införts. Detta har kallats TRI-projektet. I ett tidigt skede bidrog IRS med några analyser år (2001). En kort summering har gjorts vilken bland annat tog upp mängden regler och tidsåtgången att hantera dessa.

Flera av analyserna är i princip fortfarande giltiga. Ett väsentligt tema är hur man kan strukturera systemet av regler. "Strukturer i TRI-projektet" gör en allmän analys och jämför med flera andra länder.

I en rapport beskrivs en modell för struktur av trafiksäkerhet och funktionella krav. Den beskriver utförligt en test på delområdet "Kommunikation" som ledde till att  cirka 60 funktionella krav identifierades. Den finns också som en kort engelsk rapport.

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden