Patientsäkerhet

Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

Uppdaterad
2018-01-28

.

Patientsäkerhet och förebyggande av vårdskador är ett av de viktigaste områdena för säkerhetsarbetet i Sverige. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

Från IRS kan vi bidra med:
a) erfarenhet och kunskap om metoder för riskanalyser och olycksutredningar,
b) erfarenhet och kunskap om metodik för riskhantering,
c)  tolkningar och iakttagelser av hur säkerhetsarbetet fungerar inom vården; som icke vårdanställd och kanske med ett mer utpräglat patientperspektiv.

Konkret har detta genomförts i form av utbildningar och fallstudier.

Forskning om patientsäkerhet

Det är angeläget att staten tar ett ansvar för att det bedrivs forskning om patientsäkerhet för att området ska gå framåt. Detta föreslogs i en skrivelse till Utbildningsdepartementet och i en debattartikel i Dagens Nyheter. Detta har undertecknats av åtta personer som är engagerade inom patientsäkerhetsområdet. Det var 2015, och det visade sig att förslaget inte fick gehör.

I riksdagen las en motion hösten 2017: Forskningsprogram för patientsäkerhet. Den kanske leder ett uppdrag till forskningsrådet Forte, vilket vore ett stort steg framåt.

Aktuellt

Handboken Guide to safety analysis for accident prevention kom ut för några år sedan. Den beskriver många metoder för risk- och händelseanalys. Boken kan laddas ner gratis och är intressant för den som vill komma längre än med de metoder som används i vården idag.

Hanteringen av dialysolyckan som inträffat 1983 hade väckt förstämning bland många. Detta ledde till att 10 riskforskare 22 november 1993 skickade ett öppet brev till regeringen med begäran om förbättringar inom patientsäkerheten. Ännu har inget svar kommit. Handboken (se ovan) analyserar flera olika exempel som visar att en väsentlig del av de problem som tas upp i brevet 1993 fortfarande finns kvar.

Brevet verkar efter 25 år ha uppmärksammats på nytt, och 2017 hämtades det över 2500 gånger!

 

Rapporter och förslag

En gedigen handbok ”Patientsäkerhet - Teori och praktik” har kommit ut på Liber 2013. Ett kapitel där ägnas särskilt åt riskanalys och händelseutredningar.

Tre djupstudier av tillbud vid läkemedelshantering har genomförts med kvalificerad metodik i en studie vid Värmlands landsting. De är summerade i tre delstudier och en huvudrapport: Fördjupade utredningar av tillbud i hälso- och sjukvården

Ett tips för den som är intresserad av händelseanalyser: Kursen i Kvalificerad olycksutredning vid Karlstads universitet. Den är extra intressant eftersom olika yrkeskategorier deltar och inte bara vårdpersonal.

Förslag om att inrätta ett nationellt centrum för patientsäkerhet kommer från  experter och forskare i en debattartikel 14/1 2007 i Göteborgsposten. Med ett nationellt kunskapscentrum skulle betydande samordningsvinster kunna göras och säkerheten förbättras betydligt.

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden