Om riskhantering

Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

Definitioner

Säkerhetsanalys

Missuppfattningar

Riskorienterad systemanalys

Uppdaterad 2013-09-12

Ord som riskhantering, riskanalys, säkerhetsanalys används på olika sätt beroende på sammanhanget. Under senare år har det blivit ändringar i de internationella standarderna, som kort beskrivs i boken Guide to safety analysis for accident prevention (kapitel 3).

DEFINITIONER

Miljöledning
Enligt ISO 14001: Miljöledningssystemet är en del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisatorisk struktur, handlingsplaner, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och upprätthålla miljöpolicyn. Standarden har en bred definition av miljö: Miljön är de omgivningar i vilken en organisation verkar, och inkluderar luft, vatten, land, naturresurser, flora, fauna, människor och deras samspel. Man kan se miljöledning som ett exempel på riskhantering.

Riskanalys
Ordet riskanalys används i olika sammanhang med varierande betydelse. Enligt en definition är riskanalys en systematisk analys med syftet att bestämma risken förknippad med ett system. Enligt en standard (IEC 300-3-9): Riskanalys av ett tekniskt system är en systematisk användning av tillgänglig information för att identifiera riskkällor och för bedöma risken för individer eller en grupp, egendom eller yttre miljön. Risk används här i en kvantitativ bemärkelse för sammanvägt mått på sannolikhet och konsekvens. Säkerhetsanalys används ofta med ungefär samma betydelse.

Riskhantering
Riskhantering är helt enkelt hantering av risker. Det kan göras på ett bra eller dåligt sätt. Vårt förslag till definition är: Riskhanteringen i en organisation är de organisatoriska aktiviteter och rutiner som är avsedda att hantera de risker och möjliga skador som organisationen kan vålla eller drabbas av. Organisationen kan vara ett företag, en förvaltning, en myndighet eller något annat.

Säkerhetsanalys
Det finns varierande användningar av ordet säkerhetsanalys, ganska ofta blir det en synonym till riskanalys. En definition är: Säkerhetsanalys är ett systematiskt sätt att undersöka eller analysera riskkällor, olyckor eller risk. Det kan också ingå att ta fram säkerhetshöjande åtgärder.

Säkerhetskultur
En allmän definition föreslår IRS vara: Säkerhetskulturen är det förhållningssätt och attityder som en organisation och dess anställda har till risker.

Efter kärnkraftsolyckan i Tchernobyl började begreppet säkerhetskultur användas. Den faktiska säkerheten i ett system styrs inte bara av den tekniska utformningen och av regler. Individernas engagemang och attityder, hur man ser på risker etc. är viktiga ingredienser. Inom kärnkraftsområdet finns en definition (i oauktoriserad översättning):
Säkerhetskultur är den samling av karakteristika och attityder i organisationer och hos individer som säkerställer som en övergripande prioritet, att frågor om kärnkraftsäkerhet får den uppmärksamhet som berättigas av deras betydelse. Detta var en definition av en bra kultur.

OM SÄKERHETSANALYSER

Säkerhetsanalys är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder som på har till syfte att på ett systematiskt sätt granska och identifiera risker i en verksamhet. Det kan röra sig om risk för större olyckor, men enkla produktionsstopp, eller andra händelser. Ibland används ordet "riskanalys" med ungefär samma innebörd. Det finns flera olika definitioner.

Ibland görs kvantitativa analyser, som kan innebära att man räknar ut sannolikheten för att t ex en viss olycka ska inträffa. De flesta känner igen sådana resonemang från kärnkraftsområdet. Många gånger räcker det dock med en kvalitativ analys. Det kan vara att man på ett enkelt sätt identifierar risker och kanske tänkbara orsaker. Sedan bedömer man om risken är acceptabel eller om något måste åtgärdas.

I många sammanhang finns det krav på säkerhetsanalyser. Det mest kända området är kärnkraften. För vissa kemiska anläggningar finns krav enligt föreskriften om Storskalig kemikaliehantering ("Seveso-direktivet"). För bland annat maskiner och medicinteknisk utrustning finns krav på analyser i samband med CE-märkning, och det finns även standarder för detta.

Hur gör man en säkerhetsanalys?
Det första steget är att bestämma vad som ska analyseras och syftet med analysen, och utifrån detta väljer man en lämplig metod. Det krävs olika angreppssätt för att analysera en kemisk process eller för att studera risken för mänskliga felhandlingar. Den s.k. "mänskliga faktorn" - som så ofta är en förklaring till olyckor - men enligt vår mening egentligen en bortförklaring.)

Förslagsvis börjar man med en ganska översiktlig genomgång och arbetar sig, om behov finns, ner till mer detaljerade studier. Kunskapen om systemet och om problemen finns ofta hos dem som arbetar i verksamheten. Den som gör analysen behöver inte ha detaljkunskaper. Istället använder man metoden för att systematiskt sammanställa den kunskap som ofta redan finns. Man bör därför arbeta i en grupp där personer från olika delar av verksamheten ingår. Det gäller att klargöra vilka risker man arbetar med. Det kan vara risk för produktionen, olycksfallsrisker, hälsorisker eller risker för den yttre miljön, eller kombination av flera.

De risker som hittas behöver bedömas; riskerna klassificeras på något sätt. Ett enkelt sätt är att gruppen bestämmer om risken är acceptabel eller om den bör åtgärdas. Detta beslut kan grunda sig på en sammanvägning av flera faktorer, som t ex sannolikhet, konsekvens och företagets ambitionsnivå. Även en risk som bedöms som liten och där konsekvenserna om något inträffar är små, kan man bestämma sig för att åtgärda om det är väldigt lätt.

Analysen bör utmynna i en rapport där man sammanställer olika risker, eventuellt med prioriteringar över vad som är viktigast att åtgärda. Med detta som utgångspunkt tar man fram förslag till åtgärder. Ibland kan åtgärdsförslagen ingå redan i rapporten.

VANLIGA MISSUPPFATTNINGAR

1) Alldeles för komplicerat
Många tror att säkerhetsanalyser är komplicerade processer som endast används i kärnkraftsindustrin, inom försvaret osv. Det är fel. Det finns förstås verksamheter med höga krav på säkerhet. För en mindre verksamhet, eller där riskerna inte är så stora, finns många enkla metoder att tillgå. Metoder där det räcker med några dagar för att gå igenom en verksamhet och hitta de största problemen. För en maskin kan det göras ännu snabbare.

2) Kostar för mycket
Att säkerhetsanalyser kostar för mycket är en vanlig föreställning. Tvärtom kan man ofta med relativt enkla medel förhindra störningar som kan vara väldigt kostsamma. Det händer nog inte mig, brukar många säga, eller så förlitar man sig på sin försäkring. Något som kanske i vissa fall kan täcka ekonomiska förluster, men knappast personliga tragedier, förlorad goodwill osv.

3) Behövs inte - Vi har redan ett ledningssystem
Vi har redan ledningssystem och har därmed kontroll på vår verksamhet, säger många. Tyvärr förbiser de att ett ledningssystem inte bara bör fokusera på vad som är normalt utan också vad som kan inträffa vid störningar. Exempelvis, tar miljöledningssystem som EMAS upp detta som ett krav. De flesta inser dock inte, i sin strävan att minska exempelvis utsläppsnivåerna av ett skadligt ämnen, att en enstaka olycka kan förstöra vad man åstadkommit i minskad miljöbelastning under många år.

Säkerhetsanalyser KAN också ses som ett komplement till kvalitetssystem, och som stöd i arbetsmiljöns internkontroll.

Vad är riskorienterad systemanalys?

Systemanalys är ett begrepp som används inom olika områden, exempelvis kvalitet och miljö. Det går ut på att på ett systematiskt sätt analysera hur en verksamhet har organiserat arbetet inom ett visst område, i syfte att finna möjligheter till förbättringar. I en riskorienterad systemanalys tittar man på hur man organiserat sin verksamhet när det gäller att förebygga olyckor och andra störningar i verksamheten, man studerar ledningssystemet. Den riskorienterade systemanalysen ser till störningar av alla slag, oavsett om de berör säkerhet eller yttre miljö.

Syftet med analysen blir att kartlägga hur man hanterar riskerna genom tekniska och organisatoriska åtgärder, och se hur hanteringen kan förbättras.

Eller annorlunda uttryckt: Analysen kan i många fall på ett bra sätt komplettera system för ledning av miljö, hälsa, säkerhet, kvalitet, och även produktion.

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden